Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden dient u nauwkeurig door te lezen voordat u gebruik gaat maken van Handelvoorhandel.nl. Gebruik van Handelvoorhandel.nl betekent dat u de voorwaarden geaccepteerd heeft.

Definities:

Handelvoorhandel.nl: Alle pagina’s die deel uitmaken van de website www.Handelvoorhandel.nl.
Advertentie: Het aanbieden van een dienst of product en/of het vragen naar een dienst of product op Handelvoorhandel.nl.
Adverteerder: De particulier of bedrijf die 1 of meerdere advertenties heeft geplaatst op Handelvoorhandel.nl.
Gebruiker: Iedere persoon die, op welke wijze dan ook, gebruik maakt van Handelvoorhandel.nl.
Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het zoeken naar en bekijken van advertenties en het reageren op advertenties.
Schade: Alle vormen van schade, zowel direct als indirect.

Registratie:

Het plaatsen van advertenties op Handelvoorhandel.nl is pas mogelijk nadat de adverteerder zich heeft geregisteerd op Handelvoorhandel.nl welke uitsluitend mogelijk is via het betreffende formulier. Aan het registreren op Handelvoorhandel.nl zijn geen kosten verbonden.
De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat, ten tijde van het registreren, alle gegevens volledig en naar waarheid worden ingevuld.

De adverteerder kiest ten tijde van zijn registratie zelf een gebruikersnaam en wachtwoord.
De adverteerder is zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van deze gegevens.
Handelvoorhandel.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het door de adverteerder ter beschikking stellen van zijn gegevens aan derden.
De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat ook na de registratie de gegevens actueel blijven. Indien nodig dient de adverteerder de gegevens zelf te wijzigen.
Handelvoorhandel.nl is niet verantwoordelijk voor het ontbreken en/of onjuist zijn van gegevens verstrekt door de adverteerder.
Gegevens die verstrekt zijn door de adverteerder zullen door Handelvoorhandel.nl niet aan derden ter beschikking worden gesteld, zonder voorafgaande toestemming van de adverteerder.

Adverteren:

Na het registreren is het mogelijk een gratis basisadvertentie te plaatsen op Handelvoorhandel.nl. Het plaatsen van een link naar de eigen website, een topadvertentie, het omhoogplaatsen van een advertentie of het verlengen van een advertentie zijn, buiten eventuele actieperiodes, niet kosteloos.
De betaling geschiedt uitsluitend en alleen via de iDEAL betaalmethode.
De adverteerder draagt zelf zorg voor de inhoud van de advertentie.
Een advertentie kan door Handelvoorhandel.nl worden verkozen tot advertentie van de week en worden weergegeven op de homepage van Handelvoorhandel.nl. Deze keuze kan afhankelijk zijn van eventuele acties hieromtrent.
Het is verboden om een website te vermelden in de advertentietekst. Handelvoorhandel.nl kan deze advertenties met websitevermelding zonder aankondiging verwijderen.
Handelvoorhandel.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van een advertentie.
Handelvoorhandel.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de kwaliteit van de eventueel toekomstig geleverde diensten of producten.
Handelvoorhandel.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, in welke vorm dan ook, voortkomende uit een geleverde dienst of product via de website van Handelvoorhandel.nl.
Handelvoorhandel.nl adviseert haar bezoekers te controleren of de adverteerder, in het geval van een aangeboden dienst, is aangesloten bij een beroepsvereniging welke de kwaliteit van een geleverde dienst kan waarborgen.
Het is de adverteerder toegestaan meerdere advertenties in verschillende rubrieken te plaatsen.
Het is echter niet toegestaan een advertentie meerdere malen met dezelfde inhoud in 1 rubriek te plaatsen. Ook volledige woorden of zinnen in CAPS worden verwijderd.
Het is verboden advertenties te plaatsen die, naar strekking en/of inhoud, in strijd met de wet en/of openbare orde en goede zeden zijn.
Het is verboden advertenties te plaatsen waarin rechten van derden worden geschonden en/of inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendommen van derden.
Tevens zijn advertenties die voldoen aan een van onderstaande voorwaarden niet toegestaan:

Erotisch/seksueel getinte advertenties, waaronder erotische massages.

Aanstootgevende advertenties.

Multi Level Marketing advertenties.

Advertenties met enkel een verwijzing naar een andere website zonder vermelding van een aangeboden dienst of product.

Advertenties met betrekking op affiliatie/partner programma’s.

Advertenties met kettingbrief en/of piramide-constructies.

Handelvoorhandel.nl behoudt zich het recht voor om advertenties, zonder opgave van redenen, te wijzigen en/of te verwijderen. Het is een adverteerder te allen tijde toegestaan zijn advertenties te wijzigen en/of te verwijderen.
Handelvoorhandel.nl is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel die ontstaat door het niet kunnen tonen van de advertentie, door bijvoorbeeld technische problemen.
Elke door de adverteerder geplaatste advertentie wordt standaard 1 maand op Handelvoorhandel.nl getoond waarna de advertentie automatisch zal worden verwijderd indien deze door de adverteerder niet wordt verlengd.
De adverteerder heeft alleen in de aangegeven actieperiodes recht op de door Handelvoorhandel.nl aangeboden aanbiedingen welke betrekking kunnen hebben op advertentiekortingen.
Handelvoorhandel.nl geeft de mogelijkheid te adverteren op de website in de vorm van banners of tekstlinks (linkpartners). Meer informatie hieromtrent kan worden opgevraagd via het contactformulier.

Afbeeldingen:

Het is mogelijk om gratis foto’s en/of afbeeldingen bij een advertentie te plaatsen. Indien er foto’s en/of afbeeldingen bij een advertentie worden geplaatst mogen deze foto’s en/of afbeeldingen niet in strijd zijn met de wet en/of openbare orde en goede zeden. De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de foto’s en/of afbeeldingen vrij van auteursrechten en/of aanverwante rechten zijn, deze rechten bij de adverteerder zelf liggen en/of dat er toestemming is verkregen voorafgaand aan de plaatsing op Handelvoorhandel.nl.
Handelvoorhandel.nl is te allen tijde gerechtigd foto’s en/of afbeeldingen te verwijderen.

Relatie adverteerder / gebruiker:

Handelvoorhandel.nl biedt adverteerders en gebruikers de mogelijkheid elkaar te contacteren. Indien een gebruiker en adverteerder, als gevolg van deze bemiddeling een overeenkomst sluiten, dan is Handelvoorhandel.nl hierbij geen partij. Handelvoorhandel.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade en/of ander nadeel, die voortvloeit uit de bemiddeling tussen adverteerders en gebruikers.

Betaalde diensten:

Handelvoorhandel.nl biedt de mogelijkheid aan de adverteerder om tegen betaling elke afzonderlijke advertentie weer bovenaan de gekozen rubriek te plaatsen, de advertentie te verlengen of een topadvertentie te realiseren.

Overige aansprakelijkheid:

Handelvoorhandel.nl is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel, die voortvloeit uit het niet bereikbaar zijn van Handelvoorhandel.nl.
Handelvoorhandel.nl is niet verantwoordelijk voor websites die buiten het domein van Handelvoorhandel.nl vallen.
Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, websites die bereikbaar zijn via gesponsorde koppelingen in een advertentie. Hierom aanvaardt Handelvoorhandel.nl ook geen aansprakelijkheid met betrekking tot schade en/of ander nadeel die voortvloeit uit het bezoeken van de desbetreffende website.
Handelvoorhandel.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens en ongevraagde adverteerders (spam).

Onrechtmatige handelingen:

Indien er in strijd met deze voorwaarden en/of de wet wordt gehandeld heeft Handelvoorhandel.nl het recht om advertenties te wijzigen en/of te verwijderen.
Tevens heeft Handelvoorhandel.nl in deze gevallen het recht om adverteerders de toegang tot Handelvoorhandel.nl te ontzeggen.
Bij misbruik van Handelvoorhandel.nl kan aangifte worden gedaan en zullen gegevens van de adverteerder en/of gebruiker, zonder voorafgaande toestemming, ter beschikking worden gesteld aan justitie.
Bij oplichting verleent Handelvoorhandel.nl alle mogelijke hulp aan justitie en zullen ook de gegevens van de adverteerder en/of gebruiker, zonder voorafgaande toestemming, aan justitie ter hand worden gesteld.
Deze voorwaarden zijn op alle diensten van Handelvoorhandel.nl van toepassing onverminderd de wettelijke bepalingen die van kracht zijn.

Techniek:

Van elke bezoeker wordt het IP adres opgeslagen.
Het IP adres wordt gebruikt om te kunnen traceren welke pagina’s de bezoeker heeft bezocht.
Het IP adres wordt verstrekt aan justitie en/of politie alleen wanneer wij hier een vordering van ontvangen.
Een cookie wordt gebruikt om een wachtwoord van een gebruiker op te slaan.
Deze kan bij het aanmelden worden verwijderd.

Links:

Adverteerders kunnen, indien zij adverteren, een gratis link krijgen op de daarvoor bestemde subpagina. Een permanente wederlink op de website van de adverteerder is verplicht.
Ook kan men tegen betaling linkpartner worden op de homepage van Handelvoorhandel.nl.
Handelvoorhandel.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.